Stadgar

Stadgar för Ljungby Fordonshistoriska Klubb.

§ 1

Sammanslutningens namn och anslutning till riksorganisation

Sammanslutningens namn är Ljungby Fordonshistoriska Klubb. Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet,MHRF,som är en paraplyorganisation för för närvarande ,2003,145 klubbar med ca.86000 medlemmar

§ 2

Klubbens ändamål.

Ljungby Fordonshistoriska Klubb är en ideell förening,vars syfte är studier av den tekniska utvecklingen av fordon och motorer och till dessa gränsande teknik,samt tillvaratagande och bevarande av det kulturhistoriska arv detta utgör

§ 3

Klubbens verksamhet.

Klubben skall verka för i § 2 angivna syften bland annat genom:

Lokalisering och bevarande av tekniskt och historiskt intressanta fordon och motorer.

Att medverka till att dessa blir restaurerade och bevarade på ett fackmässigt och korrekt sätt.

Rådgivning beträffande identifiering och restaurering.

Samarbete med myndigheter och institutioner med anknytning till klubbens verksamhetsområde.

Kontakter med svenska och utländska organisationer,klubbar,sammanslutningar och enskilda med liknande syften.

Att arrangera träffar,resor m.m. för att medlemmarna skall ges tillfälle till utbyte av tankar och erfarenheter inom hobbyn.

§ 4

Medlemskap.

Till medlem kan  upptagas person vilken bedöms ha ett seriöst intresse för klubbens verksamhet.

Familjemedlem åtnjuter samma förmåner som medlem med undantag för klubbens utskick.

Årsmötet kan besluta om hedersmedlemskap.

Hedersmedlem erlägger inga medlemsavgifter,men har trots detta rösträtt.

Endast medlem som har betalat verksamhetsårets medlemsavgift har rösträtt.

Medlemsavgift skall vara betald senast före januari månads utgång.

Vid medlemsomröstning godtages ej röstning genom fullmakt.

Uteslutning av medlem kan  beslutas av styrelsen och då med minst ¾ majoritet..

Medlem skall vinlägga sig om att föreningens anseende hålls högt och att dess seriösa verksamheter respekteras.

Klubben för medlemsregister i databas.Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet.Registret övervakas av klubbens styrelse och skötes av registeransvarig.

§ 5

Inträdes och medlemsavgift samt ersättning till besiktningsmän.

Inträdes och medlemsavgift fastställes av årsmötet.

Årsmötet fastställer arvode och milersättning till besiktningsmännen.Försäkringstagaren har att betala dessa kostnader.

Medlem som ej inom fastställd tid betalt medlemsavgiften anses som utträdd ur klubben och genom klubben tecknad fordonsförsäkring upphör därmed omedelbart att gälla.För återinträde i klubben krävs ny inträdesavgift.

§ 6

Verksamhetsår och årsmöte.

Verksamhets- och räkenskapsår börjar 1 januari.Årsmöte hålles om möjligt före februari månads utgång dock senast före den 15 mars på den plats styrelsen bestämmer.Styrelsen kallar till årsmöte,varvid kallelse skall utsändas minst 3 veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall förekomma:

Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Fråga om mötet är behörigen utlyst.

Val av två personer som rösträknare eventuellt kombinerat med att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet.

Fastställande av föredragningslista.

Verksamhetsberättelse.

Kassarapport och revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fastställande av årsavgift.

Val av styrelseledamöter och övriga komiteer eller uppdrag till styrelsen att utse dessa.

Val av revisor.

Tillsättande av valberedning.

Eventuella motioner.

§ 7

 Styrelse.

Klubben leds av en styrelse av 7 personer,bestående av ordförande,vice ordförande,sekreterare,kassör och tre ledamöter.Därutöver skall finnas två suppleanter.Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av dess ledamöter är närvarande.

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning.

§ 8

Klubbens firma.

Klubbens firma tecknas av klubbens ordförande och kassör,var för sig.

§ 9

Valberedning.

Valberedning skall bestå av minst två ledamöter,varav en är sammankallande.

§ 10

Motioner.

Motioner till årsmötet kan väckas av medlem och skall vara styrelsen till handa senast 2 veckor före årsmötet.

§ 11

Stadgeändring.

Förslag till stadgeändring kan väckas av medlem och skall vara styrelsen till handa senast 2 veckor före årsmötet.Vid omröstning fodras minst ¾ majoritet för att förslaget skall medföra ändring.

§ 12

Föreningens upplösning och anslutning.

Beslut om klubbens upplösning  och anslutning till organisation kan endast fattas av årsmötet.För beslut om upplösning/anslutning krävs ¾ majoritet vid två möten varav det senare skall vara ordinarie årsmöte.Vid förslag om upplösning/anslutning skall förslaget delges genom utskick till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan det första beslutande mötet.Vid klubbens upplösning skall klubbens tillgångar fördelas enligt årsmötets beslut.